Het jaar 2022 werd gekenmerkt door onverwachte veranderingen en disrupties, ook wat betreft het zeeverkeer. Vrij plotseling arriveerden er veel minder schepen met containers in onze havens, maar even onverwacht veel meer schepen met LNG. Het ene moment werden schepen met fossiele brandstoffen op zee opgelegd; het andere moment kwamen ze met grote aantallen naar binnen. Deze veranderingen eisten voortdurend aanpassingen van onze loodsdienstverlening, en de nodige flexibiliteit van onze hele organisatie. Het is een compliment waard aan onze medewerkers dat de kwaliteit van werken onder al die omstandigheden onverminderd goed is gebleven.

Urgentie van duurzaamheid

Het thema duurzaamheid wordt ook voor het Loodswezen steeds actueler. Als verantwoordelijke organisatie met een publieke taak kiest het Loodswezen daarom voor duurzame oplossingen. Niet alleen vanwege de kosten of de veranderingen in wet- en regelgeving, maar ook vanuit onze eigen overtuiging dat we actief een bijdrage willen leveren aan het terugdringen van de effecten van klimaatverandering. Daarom is duurzaamheid een dominante overweging bij investeringen, zoals de vervanging van onze L-klasse vaartuigen. Maar ook in onze exploitatie houden we er steeds meer rekening mee.

De kwaliteit van onze publieke taak

De Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen (Wamr) is begin 2022 van kracht geworden. Bij de herijking van de wet is het functioneren van het hele Loodswezen tegen het licht gehouden. Dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen, zoals een nieuw kostentoerekeningssysteem. Met deze wet is onze huidige werkwijze bevestigd en bestendigd. Wij zien dit als een erkenning voor de manier waarop wij als private organisatie op een kwalitatief verantwoorde wijze en tegen redelijke kosten een publieke taak verrichten. Het Loodswezen staat voor een kwalitatief goede beloodsing van de zeeschepen die Nederlandse en Vlaamse havens aandoen.

Waardecreatiemodel

Onder de Wamr hebben we de verplichting om expliciet aan te tonen dat we efficiënt en productief werken, en dat de kwaliteit van onze dienstverlening goed is. Om alle aspecten hiervan in kaart te brengen, hebben we een waardecreatiemodel ontwikkeld. Daarin is gevisualiseerd hoe het Loodswezen niet alleen financiële waarde creëert, maar ook maatschappelijke waarde door een wezenlijke bijdrage te leveren aan de logistieke keten in de haven. Het model maakt het verband zichtbaar tussen al onze activiteiten en projecten, en is een verdere stap in de professionalisering van onze organisatie.

Het komend jaar gaan we ons meer richten op duurzaamheidsverslaggeving. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Unie verplicht bedrijven om vanaf 2024 uitgebreider hun duurzaamheidsprestaties te rapporteren in het jaarverslag. Ons waardecreatiemodel is hiervoor een goede aanzet.

“Het belang van onze loodsdienst neemt in de komende jaren alleen maar toe vanwege de groeiende druk(te) in het maritieme domein, het motto blijft: veilige en vlotte afhandeling!”

Matthieu Borsboom, voorzitter Raad van Commissarissen Nederlands Loodswezen B.V.

Werkwijze RvC

De Raad van Commissarissen ziet toe op de vormgeving en uitvoering van de strategie door de directie van NLBV. Daarnaast adviseert de Raad de Bestuursraad van Nederlands Loodswezen, en is zij de werkgever van de directie van NLBV. In de samenstelling van onze Raad waren het afgelopen jaar geen wijzigingen. In juni 2022 is Rudi De Meyer herbenoemd voor een derde termijn.

Naast de reguliere vergaderingen heeft de Raad in 2022 een aantal keer in beslotenheid vergaderd, onder andere in het kader van de benoeming van de nieuwe directeur NLBV. Zoals altijd was er geregeld overleg met de directeur NLBV over de algemene voortgang. Ook is de Raad op werkbezoek geweest in regio Rotterdam-Rijnmond, regio Scheldemonden en regio Noord, en heeft zij op gezette tijden contact gehad met de Ondernemingsraad en met medewerkers van NLBV.

Wisseling van directeur

In 2022 heeft een directiewisseling plaatsgevonden. Herman Broers is door de algemene vergadering van NLBV benoemd tot directeur van NLBV. De heer Broers is op 1 juni gestart en vervolgens goed uit de startblokken gekomen. Bij deze wisseling van de wacht willen wij graag de vertrekkende directeur Willem Bentinck bedanken. Onder zijn leiding zijn veel goede stappen gezet, zoals de ontwikkeling van de missie, visie en strategie, en de implementatie van het normenkader financieel beheer. Nederlands Loodswezen is onder zijn leiding transparanter geworden door de publicatie van een publiek jaarverslag en duurzaamheid staat prominenter op de agenda. Als Raad hebben we altijd op heel prettige wijze met de heer Bentinck samengewerkt.

Tot slot

We sluiten graag af met een woord van dank richting alle mensen in de organisatie. Met name ook de mensen die in de dagelijkse praktijk wat minder zichtbaar zijn, maar achter de schermen hard meewerken om onze dienstverlening op peil te houden. Ook in het veelbewogen jaar 2022 heeft Nederlands Loodswezen een veilige en vlotte afhandeling van het scheepvaartverkeer geborgd, en daar hebben alle medewerkers zich voor ingezet.

In 2023 staan we ongetwijfeld weer voor nieuwe uitdagingen. Het belang van onze dienst neemt alleen maar toe.

Matthieu Borsboom, voorzitter Raad van Commissarissen
Hoek van Holland, 11 april 2023

De Raad van Commissarissen van Nederlands Loodswezen B.V.
Matthieu Borsboom
Rudi De Meyer
Anne Marie van der Wijst