Voor het tweede jaar op rij heeft het Loodswezen de covidstorm weten te trotseren. Op een bewonderenswaardige wijze is de dienstverlening voortgezet, zowel kwalitatief als kwantitatief. Daarvoor geven wij een groot compliment aan iedereen in de organisatie. De protocollen en maatregelen die in 2020 in allerijl werden opgezet, bewezen ook het afgelopen jaar hun dienst. De flexibiliteit van loodsen en ondersteunende medewerkers wordt inmiddels langdurig op de proef gesteld. Het invullen van roosters was niet eenvoudig en de werkdruk bleef onverminderd hoog. Maar ondanks de zorgen richten we als controlerend en adviserend orgaan onze blik met vertrouwen vooruit. De echte impact van de Loodsplicht Nieuwe Stijl moet nog blijken, maar we zagen herstel van het aantal scheepsreizen en er werden mooie projecten uitgevoerd.

Veel aandacht voor ICT

ICT was in 2021 prioriteit. Vooral cybersecurity en informatiebeveiliging zijn belangrijke thema’s. Binnen de hele organisatie groeit het besef dat ICT een bedrijfsvoorwaarde is, zowel operationeel als ondersteunend. Hoewel digitalisering vele voordelen biedt voor de voorspelbaarheid en efficiëntie, neemt tegelijkertijd de dreiging van cybercriminaliteit toe. Het is daarom voor alle onderdelen van onze organisatie essentieel dat protocollen en systemen op orde zijn om de veiligheid te waarborgen. Het IT-beraad functioneert goed en ook tijdens de jaarlijkse audits en IT-controle door de accountant kreeg dit punt extra aandacht.

Met rasse schreden ontwikkelt de digitalisering zich in de verschillende regio’s. Het verzamelen, analyseren en delen van data is in toenemende mate onderdeel van ons werk. Met havendiensten en andere partners in de nautische keten worden inmiddels flinke stappen gezet in de ontwikkeling van gedeelde systemen, digitale diensten en tools. Dat leidt tot een grotere efficiëntie en voorspelbaarheid van het hele logistieke proces in de havens. Bovendien beschikken wij als centrale speler in dat proces over veel waardevolle informatie. Door die data breed in te zetten, kunnen we onze ketenpartners ondersteunen en onze eigen positie versterken. De Raad volgt deze interessante ontwikkelingen op de voet.

Meerjarenbegroting

In 2021 is vanuit het Normenkader Financieel Beheer een meerjarenbegroting opgesteld. De integratie in de organisatie had een behoorlijke impact. Toch kunnen we nu al constateren dat het Loodswezen de vastgestelde meerjarenbegroting steeds vaker inzet om beleidsbeslissingen te ondersteunen.

Belangrijk dossier

De nieuwe Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen (WAMR) treedt op 1 januari 2022 in werking. Het is een belangrijk dossier voor de sector. Na 6 jaar van intensieve gesprekken zijn we tevreden met het resultaat. De structuur van onze publiek-private functie is grotendeels overeind gebleven. We kijken met tevredenheid terug op onze inbreng in de besluitvorming; niet alleen de corporaties, maar ook NLBV en de Raad van Commissarissen zijn nauw betrokken geweest bij de besprekingen.

Hechtere samenwerking

We zetten ons actief in voor een steeds hechtere samenwerking in de keten. Zowel nationaal als internationaal is onze organisatie altijd goed aangesloten in de maritieme ketens.

Het is mooi om te zien hoe de samenwerking tussen Nederlands Loodswezen en Vlaams Loodwezen in de regio Scheldemonden is versterkt. We werken hechter en nauwer samen. Intern is een goede samenwerking even belangrijk. Hoewel er uiteraard verschillen zijn tussen de regio's, geloven wij in de kracht van het geheel. We leren van elkaar en we denken met elkaar mee. Met een gezamenlijke aanpak zijn we beter in staat om de grote thema’s van de komende jaren op te pakken, zoals de duurzaamheidsopgave, duurzame inzetbaarheid en cybersecurity.

Professionele en kundige partij

De gesprekken rondom de WAMR hebben ons geleerd hoe belangrijk een duidelijke positionering en profilering is. In dit geval richting de politiek, maar dit geldt ook richting marktpartijen en het publiek. Want ook voor het aantrekken van nieuwe medewerkers is het van belang dat we zichtbaar zijn. Daarvoor moeten we meer naar buiten treden en communiceren. De twee-jaarlijkse 360-graden-survey onder opdrachtgevers, klanten, kapiteins, havens en eigen medewerkers bevestigt met een goed rapportcijfer nogmaals dat wij goed werk leveren. Zelfs in tijden van covid. We zijn een zeer professionele, kundige partij. Dat verhaal mogen we vaker en beter voor het voetlicht brengen.

In 2021 is op een bewonderenswaardige wijze de dienstverlening voortgezet, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Matthieu Borsboom, Voorzitter RvC

Werkwijze Raad

Door covid hebben we alle bijeenkomsten van de Raad in 2021 online gehouden. Ook het contact met het bestuur vond voor het merendeel op afstand plaats. Toch zijn we door het jaar heen steeds goed geïnformeerd gebleven over het reilen en zeilen van de organisatie en hebben we onze controlerende en adviserende taken goed kunnen uitvoeren. Het was jammer dat we slechts één werkbezoek hebben kunnen afleggen. Ditmaal was dat aan de Rotterdamse haven. We hopen komend jaar weer alle regio's te kunnen bezoeken.
In juli 2021 startte de tweede termijn van Anne Marie van der Wijst. De procedure om een opvolger voor directeur NLBV Willem Bentinck te vinden loopt. De eerste gesprekken zijn geweest en krijgen een vervolg in 2022. Eind maart is de opvolger waarschijnlijk bekend. Overigens, vonden deze sollicitatiegesprekken wel fysiek plaats.

Verder innoveren

Het Loodswezen heeft afgelopen jaar onverminderd getoond dat de kwaliteit en betrouwbaarheid gegarandeerd voorop blijven staan. Ook tijdens de langdurige covidperiode. Daarvoor willen we nogmaals onze dank uitspreken. Uiteraard kijken we graag vooruit. Naar het nieuwe ‘normaal’ en hoe we verder kunnen innoveren. Wij hebben daar alle vertrouwen in.

Matthieu Borsboom, voorzitter Raad van Commissarissen
Hoek van Holland, 29 maart 2022

De Raad van Commissarissen van het Nederlands Loodswezen B.V.
Matthieu Borsboom
Rudi De Meyer
Anne Marie van der Wijst