Door het hanteren van ons risicomanagement- en controlesysteem streven wij ernaar de kans op fouten, het nemen van verkeerde beslissingen en het verrast worden door omstandigheden zo veel mogelijk te reduceren. Echter, geen enkel systeem van interne risicomanagement en controle biedt een absolute zekerheid voor het bereiken van ondernemingsdoelstellingen, noch kan het alle onjuistheden, fraude, incidenten en overtredingen van wetten en regels geheel voorkomen.

Op basis van rapportages en informatie van de verschillende afdelingen en entiteiten die deel uitmaken van ons risicomanagement- en controlesysteem, zijn de ondertekenaars van deze in control-verklaring van mening dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat en is opgesteld vanuit een continuïteitsveronderstelling en dat het risicomanagement- en controlesysteem, met inachtneming van de stand van zaken zoals in Risicomanagement beschreven, naar behoren heeft gewerkt.

Het optimaliseren en monitoren op de goede werking van de interne risicomanagement- en controlesystemen blijft voor het bestuur een belangrijk aandachtspunt. De opzet en werking van de interne risicomanagement- en controlesystemen zijn in het verslagjaar frequent en intensief besproken door de Bestuursraad samen met de Raad van Commissarissen. In het verslagjaar hebben zich geen integriteitsissues voorgedaan die van invloed zijn op het risicoprofiel.