In de onderstaande tabel is een vergelijking opgenomen tussen het werkelijke resultaat en het begrote resultaat over 2020.

Vergelijking werkelijke resultaat en begroot resultaat 2020

(in duizenden euro's)

 

Werkelijk

Begroot

Verschil

 

2020

2020

 

Opbrengsten

   

Loodsgelden

198.413

211.480

-13.067

Andere tarieven

107

82

25

Overige inkomsten

364

359

5

Opbrengsten exploitatierekening (10)

198.884

211.921

-13.037

    

Kosten

   

Arbeidsvergoeding loodsen (11)

95.040

100.104

-5.064

Beloodsen en plannen (12)

72.815

73.364

-549

Overige regionale kosten (13)

10.174

11.457

-1.283

Overige landelijke kosten (14)

13.400

14.948

-1.548

Publiekrechtelijke beroepsorganisatie (15)

5.084

6.185

-1.101

Vermogensvergoeding (16)

5.557

5.863

-306

Totaal kosten

202.070

211.921

-9.851

    

Exploitatieresultaat

-3.186

0

-3.186

De lagere omzet loodsgelden wordt veroorzaakt door een lager aantal geloodste scheepsreizen reizen (6,2%) en door een lagere uitkering frequentiekorting dan begroot (14%).

Bij de kosten zijn de kosten arbeidsvergoeding voor de inzet registerloodsen € 5.064.000 lager dan begroot. Door het lagere aantal geloodste scheepsreizen zijn de bruguren en de reisuren lager dan begroot. Door de maatregelen voor covid-19 zijn er minder opleidingen doorgaan waardoor ook de indirecte uren van de loodsen lager zijn dan begroot.

De werkelijke kosten van de overige kostengroepen zijn lager dan begroot. Door de covid-maatregelen hebben bepaalde activiteiten en projecten geen doorgang kunnen vinden, waardoor hiervoor geen kosten zijn gemaakt. Daarnaast zijn er minder reiskosten gemaakt door het kantoorpersoneel vanwege thuiswerken, lagere kosten voor kantines omdat deze dicht waren, geen kosten voor evenementen, lagere kosten voor opleidingen, en lagere kosten voor vergaderingen.

Geloodste scheepsreizen 2020

Financiële positie

De financiële positie op lange termijn

Voor de financiering van de bestaande vloot zijn langlopende leningen aangetrokken, waarvan de looptijden overeenkomen met de economische levensduur. Hierdoor is de financiering daarvan gedurende deze periode gewaarborgd. Het renterisico op deze leningen is afgedekt via rentederivaten (in de meeste gevallen via renteswaps en voor één lening via een collar (combinatie van een bij elkaar behorende rente-cap en rente-floor). De omvang en looptijden van de rentederivaten loopt exact gelijk op met de bijbehorende leningen.

Met de financiers is de afspraak gemaakt dat het eigen vermogen minimaal 28% van het balanstotaal bedraagt. Eind 2020 ligt dit op 39,0% waarmee aan deze eis wordt voldaan.

Op basis van de beschikbare financiële prognose wordt verwacht dat, rekening houdende met de geplande investeringen, ook de komende jaren aan de eisen van de financiers kan worden voldaan.

Foto: Ruben de Boer

Financiële positie op lange termijn

     

(Alle bedragen in € 1.000)

     

Balans

2020

2019

2018

2017

2016

      

Investeringen in MVA in het betreffende boekjaar

9.168

8.265

8.385

10.428

9.032

Geïnvesteerd bedrag in MVA ultimo boekjaar

108.110

114.838

122.360

129.825

134.954

      

Gemeenschappelijk vermogen korte termijn

12.385

9.042

12.414

11.793

8.492

Gemeenschappelijk vermogen lange termijn

50.938

49.844

49.483

50.338

51.092

Totaal gemeenschappelijk vermogen (= eigen vermogen)

63.323

58.886

61.897

62.131

59.584

      

Vaste activa

108.497

115.206

122.725

130.187

135.314

Vlottende activa

53.873

52.915

42.973

46.167

43.199

Balanstotaal

162.370

168.121

165.698

176.354

178.513

      

Solvabiliteit (Eigen vermogen / Balanstotaal)

39,0%

35,0%

37,4%

35,2%

33,4%

De financiële positie op korte termijn

De financiële positie op korte termijn is goed. Het nettowerkkapitaal, is positief en de current ratio is 2,45.

Het nettowerkkapitaal eind 2020 is € 31,8 miljoen. Het eigen vermogen korte termijn is € 12,3 miljoen. Indien dit na het vaststellen van de jaarrekening 2020 wordt uitgekeerd, resteert nog een positief saldo van € 19,5 miljoen. Verder beschikt het Loodswezen over een tweetal rekening-courant faciliteiten van in totaal € 10,5 miljoen waarvan geen gebruik is gemaakt.

Het Loodswezen kan ook op korte termijn aan zijn financiële verplichtingen voldoen.

Op basis van de door het bestuur gemaakte analyse van de financiële positie eind 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2024 is er geen reden te twijfelen aan de continuïteit en de mogelijkheid om de geplande investeringen die nodig zijn voor de toekomstige bedrijfsvoering te kunnen financieren. De onderkende key risks kunnen in voldoende mate worden beheerst. In de jaarrekening 2020 is voor de waardering dan ook uitgegaan van het continuïteitsprincipe.

Financiële postitie op korte termijn

     

(Alle bedragen in € 1.000)

     

Balans

2020

2019

2018

2017

2016

      

Voorraden

3.079

3.074

3.000

2.851

3.101

Vorderingen en overlopende activa

10.139

14.218

13.851

12.322

11.086

Liquide middelen

40.655

35.623

26.122

30.994

29.012

Vlottende activa

53.873

52.915

42.973

46.167

43.199

      

Vlottende passiva

22.007

24.737

21.166

23.328

21.722

      

Netto werkkapitaal (Vlottende activa -/- vlottende passiva)

31.866

28.178

21.807

22.839

21.477

      

Current ratio (Vlottende activa / vlottende passiva)

2,45

2,14

2,03

1,98

1,99