In 2019 is één missie, visie en strategie geformuleerd voor Nederlands Loodswezen. Het gaat hier om een aantal entiteiten, met verschillende taken, die samen zorg dragen voor een Nederlandse loodsdienst. Deze missie, visie en strategie geeft op hoofdlijnen invulling aan de vragen: waar staat Nederlands Loodswezen voor en wat voor partner willen we zijn (missie), waar gaan wij voor (visie) en hoe komen wij daar (strategie)?

Missie

Met een beschrijving van onze missie geven we aan waar wij als Nederlands Loodswezen voor staan. Het geeft de inbedding weer van het veiligheidsinstrument ‘loodsen’, de wijze waarop wij daar invulling aan geven en het belang daarvan voor derden.

‘Nederlands Loodswezen staat als zelfstandige, kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare partner in de logistieke keten voor het veilig en vlot loodsen van zeeschepen van, naar en door de Nederlandse zeehavens en Vlaamse havens aan de Schelde.’

Beroepsuitoefening

De inzet van het veiligheidsinstrument loodsen dient de veiligheid en het vlotte verloop van de afwikkeling van het scheepvaartverkeer, de instandhouding van de bruikbaarheid van de scheepvaartwegen en het voorkomen en beperken van schade aan infrastructuur, milieu en leefomgeving.
Een autonome beroepsuitoefening door registerloodsen en een verzelfstandigde positie voor Nederlands Loodswezen zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Dat garandeert een goede balans tussen publieke en private belangen en een positie als kwalitatief hoogwaardige partner in de maritieme logistieke keten.
Met het loodsen van zeeschepen leveren we een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van schip, bemanning en lading, het economisch succes van de havens en de bescherming van publieke veiligheidsbelangen die gepaard gaan met maritiem zeetransport.

Visie

Nederlands Loodswezen wil toegevoegde waarde leveren met betrekking tot de publieke taken en daaraan gerelateerde activiteiten die de loodsen hebben toebedeeld gekregen, zonder daarbij kansen – die de organisatie en haar belanghebbenden sterker kunnen maken – uit het oog te verliezen. De visie stoelt op drie pijlers:

  • Een toekomstbestendige en toonaangevende loodsdienst

  • Een loodsdienstverlening die de keten versterkt

  • Een gewaardeerde gesprekspartner en adviseur

Strategie

Met onderstaande strategie geven we invulling aan onze visie. In het jaarverslag verantwoorden we onze dienstverlening, prestaties en activiteiten aan de hand van de drie genoemde pijlers in onze visie: