(3) Voorraden

Lees meer ›(3) Voorraden

(4) Vorderingen en overlopende activa

Waar nodig is, voor een aantal specifiek bepaalde posten, rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid.

Lees meer ›(4) Vorderingen en overlopende activa

(5) Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit direct opeisbare kas- en banksaldi alsmede deposito’s. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Lees meer ›(5) Liquide middelen

(6) Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar of zijn binnen een jaar direct opeisbaar.

Lees meer ›(6) Kortlopende schulden en overlopende passiva

(7) Langlopende schulden

Naast bovenstaande leningen is er in 2019 onder de langlopende schulden ook nog een bedrag opgenomen van € 7.683.000 betreffende te verrekenen FLP-gelden.

Lees meer ›(7) Langlopende schulden

(8) Voorzieningen

Dit betreft een voorziening voor het egaliseren van de kosten van het periodiek groot onderhoud van schepen en revisies van motoren.

Lees meer ›(8) Voorzieningen

(9) Eigen vermogen

De registerloodsen die lid zijn van de drie loodsenassociaties dragen zorg voor het gezamenlijk risicodragend vermogen, ter (mede) financiering van de gemeenschappelijke bezittingen.

Lees meer ›(9) Eigen vermogen

(10) Opbrengsten exploitatierekening

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen en na eliminatie van transacties

Lees meer ›(10) Opbrengsten exploitatierekening

(11) Arbeidsvergoeding loodsen

De berekende arbeidsvergoeding voor de directe uren en de toegerekende arbeidsvergoeding voor de indirecte uren zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Lees meer ›(11) Arbeidsvergoeding loodsen

(12) Kosten beloodsen en plannen

De kosten beloodsen en plannen betreffen zaken als de kosten van de vaartuigen, kosten varende medewerkers, kosten inhuur van de helikopter, kosten medewerkers technische dienst en de kosten van de medewerkers voor de planning en coördinatie.

Lees meer ›(12) Kosten beloodsen en plannen