De registerloodsen die lid zijn van de drie loodsenassociaties dragen zorg voor het gezamenlijk risicodragend vermogen, ter (mede) financiering van de gemeenschappelijke bezittingen. Deze financiering vindt deels op lange termijn en deels op korte termijn plaats. Bij deze financiering wordt rekening gehouden met de leningsvoorwaarden van de bank die zijn gesteld voor de verstrekte leningen. Volgens de leningsvoorwaarden dient het gezamenlijk risicodragend vermogen van de drie loodsenassociaties op korte en lange termijn minimaal 28% van het balanstotaal per ultimo boekjaar te bedragen. In het eigen vermogen is ook een correctie voor de vermogensvergoeding over de capital base opgenomen van € 303.775. Deze wordt niet aan de loodsen uitgekeerd.

Financiering lange termijn

Op grond van de maatschapsovereenkomsten en de besluitvorming in de Gezamenlijke Vergadering van Vennoten dient elke niet-beherend vennoot in de loodsenassociatie waarvan hij deel uitmaakt een bedrag van € 100.000 in contanten als kapitaal in te brengen. Het kapitaal wordt door de niet-beherend vennoten op lange termijn ter beschikking gesteld en wordt uitsluitend teruggestort bij uittreden van een niet-beherend vennoot.

Het door de niet-beherend vennoten ingebrachte kapitaal wordt door de loodsenassociaties ingebracht in het gemeenschappelijke vermogen en op lange termijn ter beschikking gesteld ter financiering van de gemeenschappelijke bezittingen. De post ‘financiering lange termijn’ is in deze balans derhalve gelijk aan het totaalbedrag van het door de niet-beherend vennoten in de afzonderlijke loodsenassociaties ingebrachte kapitaal en daarnaast de overige reserves van de overige entiteiten.

Vanaf 1992 worden de budgetten voor de studievergoeding van de studenten rechtstreeks door STODEL aan de gemeenschappelijke exploitatie van de loodsenassociaties in rekening gebracht. Hierdoor is er nooit een resultaat dat ten laste of ten gunste komt van de reserves.

Voor de overige entiteiten geldt dat het resultaat van het boekjaar ten laste of ten gunste komt van de overige reserves.

Financiering korte termijn

De ‘financiering korte termijn’ ontstaat in hoofdzaak doordat, op grond van bepalingen in de maatschapsovereenkomsten en de gemaakte afspraken tussen de loodsenassociaties onderling, maximaal 90% van de gerealiseerde winst als voorschot wordt uitgekeerd. Het restant (minimaal 10%) wordt na afloop van het boekjaar uitgekeerd. In het algemeen is dit nadat de jaarrekening van het gemeenschappelijke vermogen en de gemeenschappelijke exploitatie van de gezamenlijke loodsenassociaties, alsmede de jaarrekeningen van de afzonderlijke loodsenassociaties zijn vastgesteld. Indien er tot uitstel van het opstellen van de jaarrekening wordt besloten kan de Gezamenlijke Vergadering van Vennoten besluiten dat er na afloop van het boekjaar, maar voordat de definitieve jaarrekening is vastgesteld op basis van voorlopige jaarcijfers een aanvullend voorschot wordt uitgekeerd.

 

Financiering

Financiering

Totaal

Het verloop van de financiering is als volgt:

korte termijn

lange termijn

2021

(in duizenden EUR)

   

Stand per 1 januari 2021

12.384

50.939

63.323

    

Uitbetaalde winstuitkering vorig boekjaar

-10.629

0

-10.629

Uitbetaald verlof tegoed loodsen vorig jaar

-1.756

0

-1.756

In-/uittredingen loodsen (per saldo storting kapitaal)

0

1.100

1.100

Vooruitstortingen kapitaal loodsen

0

0

0

Inbreng NLBV

0

1

1

Nog niet uitgekeerd verlof tegoed loodsen

2.017

0

2.017

Nog te betalen winstuitkering huidig boekjaar

10.521

0

10.521

Resultaat boekjaar verwerkt in overige reserves

0

-111

-111

Correctie Capital base verwerkt in overige reserves

0

-304

-304

    

Stand per 31 december 2021

12.537

51.625

64.162

Vergelijkende cijfers 2020:

 

Financiering

Financiering

Totaal

Het verloop van de financiering is als volgt:

korte termijn

lange termijn

2020

(in duizenden EUR)

   

Stand per 1 januari 2020

9.041

49.845

58.886

    

Uitbetaalde winstuitkering vorig boekjaar

-6.321

0

-6.321

Uitbetaald verlof tegoed loodsen vorig jaar

-2.721

0

-2.721

In-/uittredingen loodsen (per saldo storting kapitaal)

0

1.200

1.200

Vooruitstortingen kapitaal loodsen

0

0

0

Inbreng NLBV

0

1

1

Nog niet uitgekeerd verlof tegoed loodsen

1.756

0

1.756

Nog te betalen winstuitkering huidig boekjaar

10.629

0

10.629

Resultaat boekjaar verwerkt in overige reserves

0

159

159

Correctie Capital base verwerkt in overige reserves

0

-266

-266

    

Stand per 31 december 2020

12.384

50.939

63.323