(in duizenden EUR)

Looptijd korter

Looptijd tussen

Looptijd langer

  
 

dan 1 jaar

1 en 5 jaar

dan 5 jaar

Totaal 2022

Totaal 2021

      

Lening ABN AMRO Swaths

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

Lening ABN AMRO / BNG Polaris

€ 1.100

€ 4.400

€ 5.500

€ 11.000

€ 12.100

Financieringskosten Polaris

€ -7

€ -27

€ -33

€ -67

€ -74

Lening ABN AMRO / BNG Pollux

€ 1.100

€ 4.400

€ 6.600

€ 12.100

€ 13.200

Financieringskosten Pollux

€ -9

€ -38

€ -54

€ -101

€ -111

Lening ABN AMRO / BNG Procyon

€ 1.000

€ 4.000

€ 7.000

€ 12.000

€ 13.000

Financieringskosten Procyon

€ -9

€ -38

€ -65

€ -112

€ -121

Lening RABOBANK tenders

€ 960

€ 3.840

€ 720

€ 5.520

€ 6.480

Financieringskosten tenders

€ -4

€ -14

€ -2

€ -20

€ -24

      

Totaal

€ 4.131

€ 16.523

€ 19.666

€ 40.320

€ 44.450

      
      

De stand per :

31 december 2022

31 december 2021

   
      

Leningen korte termijn

€ 4.160

€ 4.160

   
      

Leningen lange termijn

€ 36.460

€ 40.620

   
      

Financieringskosten korte termijn

€ -29

€ -29

   
      

Financieringskosten lange termijn

€ -271

€ -301

   

In onderstaande tabel zijn de leningen opgenomen met de oorspronkelijke hoofdsom, de looptijd van de leningen en de gehanteerde rentepercentages over de lening. De leningen kennen een variabele rente die is afgedekt door een renteswap. Deze zijn toegelicht bij de financiële instrumenten.

(in duizenden EUR)

 

Hoofdsom

Looptijd

2022

2021

 
      

Lening ABN AMRO / BNG Polaris

€ 22.000

2012-2032

5,495%

5,495%

Afgedekt

Lening ABN AMRO / BNG Pollux

€ 22.000

2013-2033

5,495%

5,495%

Afgedekt

Lening ABN AMRO / BNG Procyon

€ 20.000

2014-2034

6,228%

6,228%

Afgedekt

Lening RABOBANK tenders

€ 14.400

2013-2028

  

Afgedekt

Het verloop van de leningen is opgenomen in onderstaande tabel:

Het verloop van de langlopende leningen is als volgt:

2022

2021

(in duizenden EUR)

  

Stand per 1 januari

40.620

44.780

Bij:opname

0

0

Af: aflossingen

-4.160

-4.160

   

Stand per 31 december

36.460

40.620

Per 31 december 2022 bedraagt de totale som van de leningen € 40.620.000. Hiervan wordt € 4.160.000 binnen een jaar afgelost en is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Gezamenlijke kredietfaciliteit ABN-AMRO Bank N.V. en N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

In 2010 is een langlopende lening voor € 44 miljoen afgesloten ter financiering van de eerste twee in 2010 bestelde loodsvaartuigen (lening I en II). In 2011 is een additionele lening ad € 20 miljoen afgesloten voor het derde loodsvaartuig (lening III).

De lening kent een variabele rente, maar deze is vanaf de datum van ingebruikname van de betreffende vaartuigen afgedekt via een renteswap. Voor de delen I en II bedraagt de rente 5,495% en voor deel III 6,2275%, beiden inclusief de opslag voor de bank.

De belangrijkste zekerheden en voorwaarden voor deze leningsfaciliteit betreffen: een scheepshypotheek ad € 74 miljoen, verhoogd met 30% voor rente en kosten; hoofdelijke aansprakelijkheid van Nederlands Loodswezen B.V. en Loodswezen Materieel B.V.; negatieve pledge op bestaande activa ten tijde van het afsluiten van de lening; pandrecht op de vorderingen door werf afgegeven garanties en scheepsbouwcontracten; pandrecht op rechten uit verzekeringen en daarnaast dient het garantievermogen (financiering loodsenassociaties lange- en korte termijn) te allen tijde ten minste 28% van het gecorrigeerde balanstotaal te bedragen.

Kredietfaciliteit Coöperatieve Rabobank Rotterdam U.A.

De totale lening bedraagt € 14.400.000 die per 1 september 2013 is opgenomen. De lening kent een variabele rente, afgedekt via een renteswap tegen een rente van 4,20% inclusief de opslag voor de bank. De belangrijkste zekerheden en voorwaarden voor deze leningsfaciliteit betreffen: scheepshypotheek op vijf gebouwde tenders; hoofdelijke aansprakelijkheid van Nederlands Loodswezen B.V. en Loodswezen Materieel B.V; negatieve pledge op bestaande activa ten tijde van het afsluiten van de leningen en pandrecht op de vorderingen op door de werf gegeven garanties, scheepsbouwcontracten en rechten uit verzekeringen.