(in duizenden EUR)

Looptijd korter dan 1 jaar

Looptijd tussen 1 en 5 jaar

Looptijd langer dan 5 jaar

Totaal 2021

Totaal 2020

      

Lening ABN AMRO Swaths

€ -

€ -

€ -

€ -

€ 283

Lening ABN AMRO / BNG Polaris

€ 1.100

€ 4.400

€ 6.600

€ 12.100

€ 13.200

Financieringskosten Polaris

€ -7

€ -27

€ -40

€ -74

€ -80

Lening ABN AMRO / BNG Pollux

€ 1.100

€ 4.400

€ 7.700

€ 13.200

€ 14.300

Financieringskosten Pollux

€ -9

€ -38

€ -64

€ -111

€ -120

Lening ABN AMRO / BNG Procyon

€ 1.000

€ 4.000

€ 8.000

€ 13.000

€ 14.000

Financieringskosten Procyon

€ -9

€ -38

€ -74

€ -121

€ -131

Lening RABOBANK tenders

€ 960

€ 3.840

€ 1.680

€ 6.480

€ 7.440

Financieringskosten tenders

€ -4

€ -14

€ -6

€ -24

€ -28

      

Totaal

€ 4.131

€ 16.523

€ 23.796

€ 44.450

€ 48.864

      

De stand per :

31 december 2021

31 december 2020

   

Leningen korte termijn

€ 4.160

€ 4.443

   

Leningen lange termijn

€ 40.620

€ 44.780

   

Financieringskosten korte termijn

€ -29

€ -29

   

Financieringskosten lange termijn

€ -301

€ -330

   

In onderstaande tabel zijn de leningen opgenomen met de oorspronkelijke hoofdsom, de looptijd van de leningen en de gehanteerde rentepercentages over de lening. De leningen kennen een variabele rente die is afgedekt door een renteswap. Deze zijn toegelicht bij de financiële instrumenten.

(in duizenden EUR)

 

Hoofdsom

Looptijd

2021

2020

 
      

Lening ABN AMRO Swaths

€ 17.000

2005-2020

 

var

Afgelost

Lening ABN AMRO / BNG Polaris

€ 22.000

2012-2032

5,495%

5,495%

Afgedekt

Lening ABN AMRO / BNG Pollux

€ 22.000

2013-2033

5,495%

5,495%

Afgedekt

Lening ABN AMRO / BNG Procyon

€ 20.000

2014-2034

6,228%

6,228%

Afgedekt

Lening RABOBANK tenders

€ 14.400

2013-2028

  

Afgedekt

Het verloop van de leningen is opgenomen in onderstaande tabel:

Het verloop van de langlopende leningen is als volgt:

2021

2020

(in duizenden EUR)

  

Stand per 1 januari

44.780

49.224

Bij:opname

0

0

Af: aflossingen

-4.160

-4.444

   

Stand per 31 december

40.620

44.780

Per 31 december 2021 bedraagt de totale som van de leningen € 44.780.000. Hiervan wordt € 4.160.000 binnen een jaar afgelost en is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Lening ABN AMRO Swaths

In 2005 is een langlopende lening met een hoofdsom van € 17.000.000 aangegaan. De lening kent een variabele rente, maar deze is in belangrijke mate afgedekt en is minimaal 4,15% (floor) en maximaal 6,15% (cap); inclusief de opslag voor de bank. De belangrijkste zekerheden en voorwaarden betreffen: een scheepshypotheek van € 17.000.000 op de Swaths; hoofdelijke aansprakelijkheid van Nederlands Loodswezen B.V. en Loodswezen Materieel B.V.; negatieve pledge op bestaande activa ten tijde van het afsluiten van de lening. Daarnaast dient het gecombineerde risicodragende vermogen van de loodsenassociaties op korte en lange termijn minimaal 28% van het balanstotaal ultimo boekjaar te bedragen.

Per 31 december 2020 bedroeg de totale lening € 283.333. De laatste aflossing van de lening heeft op 4 januari 2021 plaatsgevonden, waarmee deze lening per die datum geheel is afgelost. Dit bedrag is alleen nog onder de kortlopende schulden in de vergelijkende cijfers van 2020 opgenomen. In verband met de algehele aflossing van deze lening is de scheepshypotheek op de beide swath vaartuigen in 2021 uitgeschreven.

Gezamenlijke kredietfaciliteit ABN AMRO Bank N.V. en N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

In 2010 is een langlopende lening voor € 44 miljoen afgesloten ter financiering van de eerste twee in 2010 bestelde loodsvaartuigen (lening I en II). In 2011 is een additionele lening ad € 20 miljoen afgesloten voor het derde loodsvaartuig (lening III).

De lening kent een variabele rente, maar deze is vanaf de datum van ingebruikname van de betreffende vaartuigen afgedekt via een renteswap. Voor de delen I en II bedraagt de rente 5,495% en voor deel III 6,2275%, beiden inclusief de opslag voor de bank.

De belangrijkste zekerheden en voorwaarden voor deze leningsfaciliteit betreffen: een scheepshypotheek ad € 74 miljoen, verhoogd met 30% voor rente en kosten; hoofdelijke aansprakelijkheid van Nederlands Loodswezen B.V. en Loodswezen Materieel B.V.; negatieve pledge op bestaande activa ten tijde van het afsluiten van de lening; pandrecht op de vorderingen door werf afgegeven garanties en scheepsbouwcontracten; pandrecht op rechten uit verzekeringen en daarnaast dient het garantievermogen (financiering loodsenassociaties lange- en korte termijn) te allen tijde ten minste 28% van het gecorrigeerde balanstotaal te bedragen.

Kredietfaciliteit Coöperatieve Rabobank Rotterdam U.A.

De totale lening bedraagt € 14.400.000 die per 1 september 2013 is opgenomen. De lening kent een variabele rente, afgedekt via een renteswap tegen een rente van 4,20% inclusief de opslag voor de bank. De belangrijkste zekerheden en voorwaarden voor deze leningsfaciliteit betreffen: scheepshypotheek op vijf gebouwde tenders; hoofdelijke aansprakelijkheid van Nederlands Loodswezen B.V. en Loodswezen Materieel B.V; negatieve pledge op bestaande activa ten tijde van het afsluiten van de leningen en pandrecht op de vorderingen op door de werf gegeven garanties, scheepsbouwcontracten en rechten uit verzekeringen.