De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar of zijn binnen een jaar direct opeisbaar.

De specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva is als volgt:

2021

2020

(in duizenden EUR)

  
   

Leningen en financieringskosten (kortlopend deel)

4.131

4.414

Crediteuren

4.196

3.104

Crediteuren loodsen

342

307

Schuld aan debiteuren inzake frequentiekorting

5.253

3.561

Te verrekenen in toekomstige tarieven

2.440

2.506

Schulden belastingen / sociale lasten

43

22

Reservering verlofdagen personeel

4.069

3.985

Overlopende passiva en diverse schulden

3.341

4.108

   

Stand per 31 december

23.815

22.007

Een schuld aan debiteuren ontstaat als de nog te factureren frequentiekorting per debiteur hoger is dan het openstaande debiteuren saldo aan het einde van het jaar. Per debiteur wordt er vastgesteld of er een vordering of een schuld positie ontstaat bij het salderen.