(in duizenden EUR)

2021

2020

   

Handelsdebiteuren

8.745

7.434

Vorderingen overige loodsenorganisaties

15

24

Vorderingen belastingen / sociale lasten

878

744

Overlopende activa en diverse vorderingen

2.568

1.937

   

Stand per 31 december

12.206

10.139

Debiteuren

Het uitstaande bedrag aan debiteuren ultimo jaar is de som van de post openstaande debiteuren plus de nog te factureren loodsgeld minus de nog te factureren frequentiekorting. Waar nodig is, voor een aantal specifiek bepaalde posten, rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid.

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.