Impact van de oorlog Rusland – Oekraïne

In februari 2022 is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne uitgebroken. Deze zal naar verwachting een negatief effect hebben op de omvang van het aantal te loodsen scheepsreizen in 2022. Een exacte schatting hiervan is niet te maken. Aangezien de handel met Rusland en Oekraïne slechts een beperkt deel van de in- en uitvoer van Nederland vertegenwoordigt en een deel van de weggevallen handel met deze landen waarschijnlijk gecompenseerd zal worden door goederenstromen uit andere landen zal het effect op het activiteiten niveau en de daarmee samenhangende omzet naar verwachting beperkt zijn.

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne zal naar verwachting vanwege hogere prijzen dan waarmee in de tarieven 2022 rekening is gehouden, een beperkte invloed hebben op de kosten. Doordat veel kosten vaste indexeringen kennen en een groot deel van het prijsrisico op brandstoffen is ingedekt loopt het Loodswezen slechts een beperkt risico op hogere prijzen.

Aangezien de tarieven voor 2022 reeds zijn vastgesteld komen de effecten van wijzigingen van het activiteitenniveau en de daarmee samenhangende omzet, alsmede de effecten van hogere prijzen voor rekening van het Loodswezen. Het Loodswezen verwacht dat ze de effecten van de eventueel lagere omzet en hogere kosten in 2022 kan dragen.

De tariefvoorstellen voor 2023 en verder moeten nog worden opgesteld. Het tariefvoorstel 2023 kan in september 2022 op basis van de meest recente ontwikkelingen worden bijgesteld. Het Loodswezen gaat er vanuit dat er op dat moment meer inzicht in de effecten van deze oorlog voor de Nederlandse economie is om tot een zo betrouwbaar mogelijke reizenraming 2023 te komen en zodoende in het in te dienen Tariefvoorstel 2023 de verwachte effecten van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne mee te kunnen nemen in de  berekeningen van het in te dienen Tariefvoorstel 2023.

Het Loodswezen verwacht dat zij de effecten van eventuele lagere omzet en hogere kosten kan dragen en haar activiteiten zal kunnen voortzetten.

Hoek van Holland, 29 maart 2022

Namens de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie 
J.B. Mulder
Voorzitter

Namens Nederlands Loodswezen B.V.
J.W. Bentinck
Directeur