Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen en na eliminatie van transacties binnen de groep.

Opbrengsten exploitatierekening

2021

2020

(in duizenden EUR)

  

Opbrengst S en T-loodsgeld

184.328

173.613

Bijzondere factoren en reizen

1.904

1.715

Frequentiekorting

-14.613

-13.396

Totaal opbrengst loodsgeld Nederlandse havens

171.619

161.932

Opbrengst forfaits (excl. afbestellingen)

367

428

Opbrengst afbestellingen

357

315

Opbrengst heli

2.189

1.820

Totaal loodsvergoedingen Nederlandse havens

2.913

2.563

Betalingskorting automatische incasso

-912

-851

Effecten verrekeningen andere jaren

925

1.206

Totaal opbrengst loodsgelden Nederlandse havens

174.545

164.850

   

Loodsgeldtarieven Scheldevaart

32.358

31.525

Loodsvergoedingen Scheldevaart

59

107

Bijpassing voorcalculatorisch tekort Scheldevaart

2.666

1.931

Totaal opbrengsten Scheldevaart

35.083

33.563

   

Opbrengst overige tarieven

277

107

Opbrengst overige inkomsten

390

364

   

Totaal opbrengsten exploitatierekening

210.295

198.884

Opbrengsten exploitatierekening

De opbrengst loodsgelden bestaat uit de in rekening gebrachte loodsgelden voor loodsdiensten naar Nederlandse havens (Wetschepen) en naar Vlaamse Scheldehavens (Scheldevaart). De opbrengsten hebben betrekking op de loodsreizen waarvan de reisdatum in het boekjaar ligt, voor zover deze betrekking hebben op Wetschepen, en de door Nederlandse loodsen uitgevoerde reizen inzake de Scheldevaart.

De verantwoorde frequentiekorting betreft het bedrag dat aan frequentiekorting is toegekend over de betreffende boekjaren.

Onder de overige inkomsten zijn de verrekeningen conform het kostentoerekensysteem opgenomen.

Overzicht verrekeningen andere jaren

2021

2020

(in duizenden EUR)

  

Te verrekenen investeringen 2021 resp 2020

-728

-776

Vrijval verrekening kosten investeringen 2019 resp 2018

102

1.047

Verrekening helikosten

0

533

Terrugave FLP/FLO overschot

1.666

1.578

Verrekening voorstel andere tarieven 2021

-94

0

Verrekening herzien tariefbesluit 2014 en 2015

-21

-1.175

Uitbetaalde claims 2014 - 2015

0

-14

Te verwerken in tarieven 2021 - 2022

0

14

   

Stand per 31 december

925

1.206

Effecten verrekeningen andere jaren 

Het Loodswezen heeft in het kostentoerekensysteem en/of met de ACM afspraken gemaakt over de wijze van verrekening van verschillende posten uit oudere boekjaren in de toekomstige tarieven.

Te verrekenen investeringen 2021 resp. 2020

Artikel 27c, zesde lid, onder i van de Loodsenwet bepaalt dat er een verrekening moet plaatsvinden van het verschil tussen de geraamde en de daadwerkelijk uitgevoerde wijzigingen in de materiële activa en investeringen in het kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin het voorstel wordt gedaan.

In paragraaf 4.2.5.7 van de Memorie van Toelichting is dat nader uitgewerkt. Hierin is opgenomen dat kostenoriëntatie impliceert dat de tarieven zo goed mogelijk op de werkelijke kosten zijn gebaseerd en dat het niet de bedoeling is dat wel geraamde, maar niet gerealiseerde investeringen via het tarief worden gefinancierd. De Algemene Raad dient daarom een verrekening toe te passen, gebaseerd op de financiële verantwoording van het voorafgaande kalenderjaar. Het verschil tussen de geraamde en gerealiseerde investeringen moet worden verrekend. De definitieve verrekening over 2021 is pas bekend in 2022 en zal worden verrekend in de tarieven van 2023.

Het Loodswezen heeft met de ACM afspraken gemaakt over de wijze van verrekening. De verrekening van het te verrekenen bedrag van 2019 heeft in 2021 plaatsgevonden conform deze afspraken.

Teruggave FLP/FLO-overschot

In 2020 was er voor het eerst een post opgenomen voor de teruggave van de in het verleden opgebouwde FLO/FLP-gelden. In afstemming met de ACM en het Ministerie van IenW is besloten dat het bestaande overschot aan FLO/FLP stortingen teruggegeven zal worden aan de sector. Het uitgangspunt hierbij is het dempen van (grote) tariefmutaties en de teruggave aan de sector zal plaatsvinden middels een correctie op de loodsgeldtarieven. In de tarieven van 2021 is in totaal € 1.669.000 verwerkt als teruggave aan de sector dat gelijk staat aan een reductie van de tariefstijging van 1,0%. In 2021 is 1,0% over de werkelijke omzet loodsgelden uit het FLP fonds ontvangen, die ten gunste van het resultaat is gekomen (€ 1.666.615).