De materiële vaste activa in aanbouw en of vooruitbetaald betreffen nog niet in gebruik genomen activa. Alle kosten dan wel uitgaven die te kwalificeren zijn aan de materiele vaste activa in aanbouw en of vooruitbetaald worden verwerkt als materiele vaste activa in aanbouw.

Het juridisch eigendom van de schepen berust bij Loodswezen Materieel B.V. Dit is een besloten vennootschap, waarvan de aandelen gehouden worden door de loodsen. Op een deel van de materiële vaste activa zijn zekerheden gevestigd ten behoeve van de financiers van langlopende leningen. Deze zekerheden zijn nader toegelicht bij de desbetreffende leningen.

De kosten van groot onderhoud aan de schepen worden bestreden uit de voorziening voor groot onderhoud.

Onder de materiële vaste activa is immateriële vaste activa (software) begrepen met een aanschafwaarde van € 28.222.936 en een boekwaarde van € 5.481.611 (2020: aanschafwaarde € 26.306.242 en boekwaarde € 5.462.650). Volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving zou dit als immateriële vaste activa moeten worden geclassificeerd. Volgens de bepalingen van het Kostentoerekeningssysteem 2019-2023 dient dit als materiële vaste activa te worden aangemerkt. De bepalingen van het Kostentoerekeningssysteem 2019-2023 zijn ook van toepassing op het Publieke Jaarverslag van het Loodswezen. Door dit in deze jaarrekening als materiële vaste activa aan te merken wordt deze post op een consistente wijze in alle verantwoordingen van het Loodswezen verwerkt. Het Loodswezen zal bij de eerstvolgende vaststelling van een nieuw kostentoerekeningsysteem voorstellen om software aan te merken als immateriële vaste activa. Indien de ACM instemming met deze wijziging in het kostentoerekeningssysteem verleend zal de classificatie worden gewijzigd.

Verloop materiële vaste activa 2021:

(in duizenden EUR)

Bedrijfs-gebouwen

 

Inventarissen

 

Activa in aan-

 
 

en

 

en

Software

bouw of

Totaal

 

-terreinen

Schepen

installaties

(IVA)

vooruitbetaald

generaal

1 januari 2021

      

Aanschafwaarde

19.671

191.112

16.470

26.306

2.457

256.016

Cum. Afschrijving

11.195

103.503

12.365

20.844

0

147.907

Boekwaarde

8.476

87.609

4.105

5.462

2.457

108.109

       

Mutaties 2021

      

Investeringen

167

709

1.620

1.694

1.720

5.910

Herrubriceringen

70

1.064

386

308

-1.827

0

Aanschafwaarde desinvesteringen

-12

-549

-1.514

-85

0

-2.160

Cum. Afschrijving desinvesteringen

12

302

1.385

84

0

1.783

Bijzondere waardevermindering

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingen 2021

-674

-9.322

-1.531

-1.981

0

-13.508

Saldo mutaties

-437

-7.796

346

20

-107

-7.974

       

31 december 2021

      

Aanschafwaarde

19.896

192.336

16.962

28.223

2.350

259.767

Cum. Afschrijving

11.857

112.524

12.511

22.741

0

159.633

Boekwaarde

8.039

79.812

4.451

5.482

2.350

100.134

       
       

Afschrijvingspercentages:

2,25% - 20%

6,67% - 20%

20%

20%

0%

 
       

Op terreinen wordt niet afgeschreven.