Balans na resultaatbestemming

2022

2021

(in duizenden Euro's)

  
   

Vaste activa

  

Materiële vaste activa (1)

87.054

94.653

Immateriële vaste activa (1)

5.816

5.482

Financiële vaste activa (2)

399

383

   

Totaal vaste activa

93.269

100.518

   

Vlottende activa

  

Voorraden (3)

4.170

3.458

Vorderingen en overlopende activa (4)

12.037

12.206

Liquide middelen (5)

50.185

42.736

   

Totaal vlottende activa

66.392

58.400

   

Kortlopende schulden en overlopende passiva (6)

29.755

23.815

   

Uitkomst van vlottende activa min vlottende passiva

36.637

34.585

Uitkomst activa min kortlopende schulden

129.906

135.103

   

Langlopende schulden (7)

40.807

45.470

   

Voorzieningen (8)

23.648

25.471

   

Eigen vermogen (9)

65.451

64.162

   

Totaal gefinancierd

65.451

64.162

Toegevoegd aan verslag