Overzicht vermogen per 31 december 2022

Lees meer ›Overzicht vermogen per 31 december 2022

Exploitatierekening over 2022

Lees meer ›Exploitatierekening over 2022

Kasstroomoverzicht van de middelen 2022

Lees meer ›Kasstroomoverzicht van de middelen 2022

Algemeen

Nederlands Loodswezen is de algemene noemer waaronder een aantal entiteiten in gezamenlijkheid maar elk met eigen taken en verantwoordelijkheden een doelmatige loodsdienstverlening verzorgt in de Nederlandse zeehavens en de Vlaamse havens aan de

Lees meer ›Algemeen

Waarderingsgrondslagen

Bovenstaande statutaire jaarrekeningen worden opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels.

Lees meer ›Waarderingsgrondslagen

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.

Lees meer ›Verbonden partijen

Risico’s

Nederlands Loodswezen loopt over haar gefactureerde omzet geen valutarisico. De facturatie van loodsgelden en bijkomende vergoedingen vindt plaats in euro.

Lees meer ›Risico’s

Toelichting kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en deposito’s.

Lees meer ›Toelichting kasstroomoverzicht

(1) (Im)materiële vaste activa

De materiële vaste activa in aanbouw en of vooruitbetaald betreffen nog niet in gebruik genomen activa.

Lees meer ›(1) (Im)materiële vaste activa

(2) Financiële vaste activa

De specificatie en het verloop over 2022 van de financiële vaste activa was als volgt:

Lees meer ›(2) Financiële vaste activa