(in duizenden EUR)

2021

2020

   

Vaste activa

  

Materiële vaste activa (1)

100.135

108.110

Financiële vaste activa (2)

383

387

   

Totaal vaste activa

100.518

108.497

   

Vlottende activa

  

Voorraden (3)

3.458

3.079

Vorderingen en overlopende activa (4)

12.206

10.139

Liquide middelen (5)

42.736

40.655

   

Totaal vlottende activa

58.400

53.873

   

Kortlopende schulden en overlopende passiva (6)

23.815

22.007

   

Uitkomst van vlottende activa min vlottende passiva

34.585

31.866

Uitkomst activa min kortlopende schulden

135.103

140.363

   

Langlopende schulden (7)

45.470

50.503

   

Voorzieningen (8)

25.471

26.537

   

Eigen vermogen (9)

64.162

63.323

   

Totaal gefinancierd

64.162

63.323