(in duizenden EUR)

2019

2018

   

Vaste activa

  

Materiële vaste activa (1)

114.838

122.360

Financiële vaste activa (2)

367

365

   

Totaal vaste activa

115.206

122.725

   

Vlottende activa

  

Voorraden (3)

3.074

3.000

Vorderingen en overlopende activa (4)

14.218

13.851

Liquide middelen (5)

35.623

26.122

   

Totaal vlottende activa

52.915

42.973

   

Kortlopende schulden en overlopende passiva (6)

24.737

21.166

   

Uitkomst van vlottende activa min vlottende passiva

28.178

21.807

Uitkomst activa min kortlopende schulden

143.384

144.532

   

Langlopende schulden (7)

56.547

54.128

   

Voorzieningen (8)

27.951

28.507

   

Eigen vermogen (totaal gefinancierd) (9)

58.886

61.897