Overzicht vermogen per 31 december 2018

(in duizenden EUR)

2018

2017

   

Vaste activa

  

Materiële vaste activa (1)

  

Tereinen en gebouwen

8.440

9.266

Schepen

102.232

109.280

Inventarissen en installaties

7.346

7.559

Activa in aanbouw of vooruitbetaald

4.342

3.720

Totaal materiële vaste activa

122.360

129.825

   

Financiële vaste activa (2)

  

Deelneming KCLW

360

351

Financiële instrumenten financiering Swath's

5

11

Totaal financiële vaste activa

365

362

   

Totaal vaste activa

122.725

130.187

   

Vlottende activa

  

Voorraden (3)

3.000

2.851

   

Vorderingen en overlopende activa (4)

  

Debiteuren

10.592

8.895

Vorderingen overige loodsenorganisaties

26

48

Vorderingen belastingen / sociale lasten

1.410

2.065

Overlopende activa en diverse vorderingen

1.823

1.314

Totaal vorderingen en overlopende activa

13.851

12.322

   

Liquide middelen (5)

26.122

30.994

   

Totaal vlottende activa

42.973

46.167

   
   

Kortlopende schulden en overlopende passiva (6)

  

Leningen (kortlopend deel)

5.264

5.264

Crediteuren

4.326

5.452

Crediteuren loodsen

420

357

Schuld aan debiteuren inzake frequentiekorting

3.106

3.471

Schulden belastingen / sociale lasten

2.065

1.936

Reservering verlofdagen personeel

3.114

2.975

Overlopende passiva en diverse schulden

2.871

3.873

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

21.166

23.328

   

Totaal vlottende passiva

21.166

23.328

   

Uitkomst van vlottende activa min vlottende passiva

21.807

22.839

Uitkomst activa min kortlopende schulden

144.532

153.026

   

Langlopende schulden (7)

  

Financieringskosten

-389

-418

Leningen (langlopend deel)

54.517

59.810

Totaal langlopende leningen

54.128

59.392

   

Voorzieningen (8)

  

Groot onderhoud schepen

7.693

7.975

Voorziening egalisatieoplossing FLO

6.367

8.854

Voorziening nieuwe uittrederegeling continu personeel

13.445

13.511

Voorziening personeelsbeloning

738

718

Voorziening langdurig zieken

264

445

Totaal voorzieningen

28.507

31.503

   

Eigen vermogen (9)

61.897

62.131

   

Samenstelling eigen vermogen:

  

Aandelen kapitaal

74

74

Overige reserves

5.709

6.064

Kapitaal niet-beherende vennoten

43.700

44.200

Nog niet uitgekeerde winst

12.414

11.793

Totaal gefinancierd

61.897

62.131