(in duizenden EUR)

2019

2018

   

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

Exploitatieresultaat exclusief vermogensvergoeding

6.120

17.416

   

Aanpassingen voor:

  

Afschrijvingen en overige waardeveranderingen (1)

15.008

15.747

Mutatie financiele vaste activa (2)

4

6

Mutatie operationele vorderingen

-367

-1.529

Mutatie voorraden

-74

-149

Mutatie operationele schulden

4.519

-563

Mutatie voorzieningen (8)

-556

-2.996

   

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

24.654

27.932

   

Mutaties uitkering winst aan loodsen (9)

-3.585

-11.289

Saldo ontvangen en betaalde rente (15)

-6.498

-6.786

 

-10.083

-18.075

   

Kasstroom uit bedrijfsvoering

14.571

9.857

   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

Investeringen in materiele vaste activa (1)

-8.629

-8.713

Desinvesteringen in materiële vaste activa

779

103

   

Kasstroom uit investeringen

-7.850

-8.610

   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

Stortingen kapitaal loodsen (9)

700

-500

Mutaties overige reserves (9)

-339

-355

Ontvangsten en aflossing langlopende schulden (7)

2.419

-5.264

   

Kasstroom uit financiering

2.780

-6.119

   

Netto kasstroom

9.501

-4.872

   

Stand liquide middelen begin boekjaar

26.122

30.994

   

Stand liquide middelen ultimo boekjaar

35.623

26.122