Kasstroomoverzicht van de middelen 2018

(in duizenden EUR)

2018

2017

   

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

Exploitatieresultaat exclusief vermogensvergoeding

17.416

14.762

   

Aanpassingen voor:

  

Afschrijvingen en overige waardeveranderingen (1)

15.747

15.406

Mutatie financiele vaste activa (2)

6

8

Mutatie operationele vorderingen

-1.529

-868

Mutatie voorraden

-149

250

Mutatie operationele schulden

-563

2.158

Mutatie voorzieningen (8)

-2.996

-1.048

   

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

27.932

30.668

   
   

Mutaties uitkering winst aan loodsen (9)

-11.289

-6.335

Saldo ontvangen en betaalde rente (15)

-6.786

-7.102

 

-18.075

-13.437

   

Kasstroom uit bedrijfsvoering

9.857

17.231

   
   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

Investeringen in materiele vaste activa (1)

-8.713

-9.752

Desinvesteringen in materiële vaste activa

103

151

   

Kasstroom uit investeringen

-8.610

-9.601

   
   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

Stortingen kapitaal loodsen (9)

-500

-100

Mutaties overige reserves (9)

-355

-284

Ontvangsten en aflossing langlopende schulden (7)

-5.264

-5.264

   

Kasstroom uit financiering

-6.119

-5.648

   
   

Netto kasstroom

-4.872

1.982

   
   

Stand liquide middelen begin boekjaar

30.994

29.012

   
   

Stand liquide middelen ultimo boekjaar

26.122

30.994