(in duizenden EUR)

2021

2020

   

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

Exploitatieresultaat exclusief vermogensvergoeding

9.382

2.371

   

Aanpassingen voor:

  

Afschrijvingen en overige waardeveranderingen (1)

13.508

15.734

Mutatie financiele vaste activa (2)

0

1

Mutatie operationele vorderingen

-2.067

4.079

Mutatie voorraden

-379

-5

Mutatie operationele schulden

2.569

-3.379

Mutatie voorzieningen (8)

-1.066

-1.414

   

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

21.947

17.387

   

Mutaties uitkering winst aan loodsen (9)

-4.821

6.901

Saldo ontvangen en betaalde rente (15)

-5.177

-5.298

 

-9.998

1.603

   

Kasstroom uit bedrijfsvoering

11.949

18.990

   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

Investeringen in materiele vaste activa (1)

-5.897

-9.183

Desinvesteringen in materiële vaste activa

377

175

   

Kasstroom uit investeringen

-5.520

-9.008

   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

Stortingen kapitaal loodsen (9)

1.100

1.200

Mutaties overige reserves (9)

-415

-106

Ontvangsten en aflossing langlopende schulden (7)

-5.033

-6.044

   

Kasstroom uit financiering

-4.348

-4.950

   

Netto kasstroom

2.081

5.032

   

Stand liquide middelen begin boekjaar

40.655

35.623

   

Stand liquide middelen ultimo boekjaar

42.736

40.655