(in duizenden EUR)

2020

2019

   

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

Exploitatieresultaat exclusief vermogensvergoeding

2.371

6.120

   

Aanpassingen voor:

  

Afschrijvingen en overige waardeveranderingen (1)

15.734

15.008

Mutatie financiële vaste activa (2)

1

4

Mutatie operationele vorderingen

4.079

-367

Mutatie voorraden

-5

-74

Mutatie operationele schulden

-3.379

4.519

Mutatie voorzieningen (8)

-1.414

-556

   

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

17.387

24.654

   

Mutaties uitkering winst aan loodsen (9)

6.901

-3.585

Saldo ontvangen en betaalde rente (15)

-5.298

-6.498

   
   

Kasstroom uit bedrijfsvoering

18.990

14.571

   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

Investeringen in materiele vaste activa (1)

-9.183

-8.629

Desinvesteringen in materiële vaste activa

175

779

   

Kasstroom uit investeringen

-9.008

-7.850

   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

Stortingen kapitaal loodsen (9)

1.200

700

Mutaties overige reserves (9)

-106

-339

Ontvangsten en aflossing langlopende schulden (7)

-6.044

2.419

   

Kasstroom uit financiering

-4.950

2.780

   

Netto kasstroom

5.032

9.501

   

Stand liquide middelen begin boekjaar

35.623

26.122

   

Stand liquide middelen ultimo boekjaar

40.655

35.623