We voeren een actieve dialoog met alle stakeholders en dragen bij aan beleid. In verbinding staan met onze stakeholders zorgt voor een goede afstemming van verwachtingen en een snelle probleemidentificatie en -oplossing. Voor alle stakeholders wil Nederlands Loodswezen een integere en betrouwbare partner zijn. In de besluitvorming houden we zo veel mogelijk rekening met de belangen van alle partijen.

Loodsplicht Nieuwe Stijl

De Loodsplicht Nieuwe Stijl heeft Nederlands Loodswezen gestimuleerd om na te denken over de eigen positie en de ontwikkelingen in de markt, waarbij de organisatie een constructieve bijdrage heeft geleverd aan de politieke dialoog over deze besluitvorming. Ook in deze dialoog bleek weer hoe belangrijk het is om uit te kunnen leggen wat de positie van Nederlands Loodswezen precies is, en hoe het de publieke taak uitvoert.

Publieke actoren

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, havenmeesters

 • Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart en de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (in de regio Scheldemonden)

 • Autoriteit Consument & Markt (ACM)

 • Overige publieke actoren (Eerste en Tweede Kamer, provincies, gemeenten et cetera)

 • Europese Commissie en Europees Parlement

Nederlands Loodswezen heeft een bij wet opgedragen publieke taak. Hierdoor bestaat een nauwe relatie met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat eindverantwoordelijk is voor de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer, inclusief zeevaart, op de Nederlandse scheepvaartwegen. Als uitvoerder van deze publieke taak vindt verantwoording onder meer plaats via dit jaarverslag.

Nederlands Loodswezen onderhoudt veelvuldig contact met verschillende publieke actoren. Bijvoorbeeld door het organiseren van werkbezoeken. Bij zulke bezoeken varen relaties mee en ervaren ze zelf het belang van het loodsenberoep.

Havensector en keten

 • Havenbedrijven

 • Brancheorganisaties scheepvaart- en havenbedrijf

 • Rederijen, agenten, terminals

 • Kapiteins

 • Slepers, vastmakers

Net als landelijk is ook in de regio’s een open en constructieve samenwerking met stakeholders van groot belang. Onder de verschillende stakeholders vindt eens per twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek plaats.

Intern

 • Loodsen

 • Medewerkers

Loodsen en medewerkers zijn bepalend voor het goed functioneren van Nederlands Loodswezen. Elke twee jaar vindt zowel onder loodsen als onder medewerkers een tevredenheidsonderzoek plaats.

Maatschappelijk

 • Omwonenden, maatschappij en milieu

Nederlands Loodswezen voelt het als zijn plicht bij het uitoefenen van zijn taken rekening te houden met de omgeving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is hiervoor een van de belangrijkste instrumenten. Een van de manieren om de eigen footprint zo klein mogelijk te maken, is de verduurzaming van de vloot.

Met het werk van onze loodsen kan het grote publiek kennismaken tijdens evenementen zoals Sail Amsterdam en de Wereldhavendagen.

Buurlanden

 • Vlaams Loodswezen (DABL)

 • Duits Loodswezen

We zijn trots op de samenwerking met onze Vlaamse en Duitse collega’s. Met het Vlaamse Loodswezen werkt de regio Scheldemonden nauw samen aan het veilig en vlot loodsen van zeeschepen van en naar de zeehavens aan de Schelde. Op vele operationele fronten wordt hier intensief samengewerkt. Ook is de dienstverlening goed geïntegreerd. In het Scheldereglement is vastgelegd dat de Vlaamse loodsen 72,5% van alle schepen van en naar Antwerpen en Gent begeleiden en de Nederlandse loodsen 27,5%. De samenwerking heeft als doel materieel en mensen zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Nederlands Loodswezen werkt in de regio Noord samen met het Duitse Loodswezen. Regelmatig vindt overleg plaats met de Duitse loodsdienst in Borkum over de mogelijkheden om elkaar te versterken en te ontzorgen.

Overlegstructuren

Onze kennis en kunde delen we onder meer in de vele overleggen waaraan wij deelnemen. Hier kan Nederlands Loodswezen op zijn beurt ook weer profiteren van de kennis van de andere deelnemers. Internationaal, landelijk en regionaal heeft Nederlands Loodswezen structureel overleg met een groot aantal partijen. Het gezamenlijke doel is altijd de veilige, vlotte en efficiënte doorvoer van schepen, nu en in de toekomst.

Internationaal

Een actief voorbeeld van de samenwerking van Nederlands Loodswezen op internationaal niveau is de EMPA (European Maritime Pilots Association). Hier bekleden we een zetel in het bestuur. De zetel verschaft ons de mogelijkheid op constructieve wijze mee te sturen en bij te dragen aan aandacht voor het belang van het loodsenberoep op Europees niveau. Ook is Nederlands Loodswezen lid van de International Maritime Pilots Association. De IMPA focust zich op wereldwijde kennisdeling over het loodsvak en de daarmee samenhangende veiligheid en snelheid. Onze bijdrage aan de IALA (International Association of Lighthouse Authorities) is de inbedding en toekomstige inrichting van walmonitoring- en begeleidingssystemen, genaamd vessel traffic service (VTS).

Landelijk

In de landelijke overleggen staan doorgaans de brede en strategische thema’s op de agenda. Het gaat om vaak innovatieve onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van de maritieme sector. Zo neemt de Algemene Raad van de NLc deel aan de landelijke overlegstructuur ‘Klaar voor de nautische toekomst’ van alle Rijkshavenmeesters. Kennisdeling en verduidelijking van de belangen van de leden staan hierin centraal. Andere voorbeelden zijn de Stichting Nederland Maritiem Land waarvan Nederlands Loodswezen lid is van het algemeen bestuur en de Scheepvaart Adviesgroep Noordzee. In de laatste zijn alle stakeholders van de Noordzee betrokken met name op het gebied van ruimtelijke ordening en veiligheid van het scheepvaartverkeer

Regionaal

De vier regionale loodsencorporaties zijn met hun regionale ketenpartners verbonden via regelmatig operationeel overleg. Zoals het Gemeenschappelijk Nautisch Platform waar de regio Scheldemonden zitting in heeft. De regio Amsterdam-IJmond neemt deel aan het driemaandelijkse Formeel Nautisch Overleg met dienstverleners, het Centraal Nautisch Beheer, Rijkswaterstaat, bouwconsortium OpenIJ en Zeehaven IJmuiden. Ook nemen de regio’s deel aan overleggen over specifieke vraagstukken en thema’s. Zo neemt de regio Rotterdam-Rijnmond eens per maand deel aan het overleg van FERM (onderdeel van Rotterdam Port Cyber Resilience) voor het verhogen van de cyberveiligheid in en rondom de haven van Rotterdam en het operationeel overleg met Divisie Havenmeester Rotterdam en Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid. Deze verschillende vormen van samenwerking illustreren het belang van de binnen Nederlands Loodswezen aanwezige nautische kennis voor de verdere ontwikkeling en toekomstbestendigheid van de maritieme keten.

Overzicht overleggen van de vier loodsregio’s

Regio Scheldemonden

Regio Amsterdam-IJmond

Regio Rotterdam-Rijnmond

Regio Noord

    

Gemeenschappelijk nautisch platform (1x per kwartaal)

Commissie Scheepsbewegingen (1x per kwartaal)

DHMR operationeel (1x per kwartaal)

Havenoverleg, operationeel overleg, overleg met RWS (1x in de twee weken)

Overleg VTS Loodsen (1x per kwartaal)

Formeel Nautisch Overleg (1x per kwartaal)

FERM cyber security haven (1x per maand)

Overleg met Duits Loodswezen (4x per jaar)

Varia (op verzoek) (1x per maand +/-)

Technisch en Operationeel Stremmingsoverleg (1x per maand)

NOOD gezamenlijk overleg dienstverleners (1x per kwartaal)

Samenwerkende Bedrijven Eemshaven (SBE) (1x per maand)

Samenwerkend overleg loodsdiensten Scheldemonden (SOLOS) (1x per kwartaal)

 

GIDS actoren overleg (1x per kwartaal)

Stichting Bedrijfsbelangen Eemshaven (BBE) (1x per maand)

BAB North Sea Port. (1x per kwartaal)

 

Port Call Optimisation en PRONTO (1x per kwartaal)

VNO (1x per maand)

Overleg Scheldedirecteuren -SOLOS (SDV-SOLOS) (2x per jaar)

 

Nautisch Risk Assessment (1x per maand)

 

Zeeland Port Promotion Council (ZPPC) (2x per jaar)

 

Rotterdam Port Promotion Council (RPPC) (2x per jaar)

 

Werkgroep Geïntegreerd Verkeersmanagement Antwerpen (1x per maand)

 

Vereniging van Rotterdamse Cargadoors (VRC) (2x per jaar)