We voeren een actieve dialoog met onze stakeholders. Deze contacten zorgen voor een goede afstemming van verwachtingen en eventuele problemen worden snel opgelost. Voor al onze stakeholders wil Nederlands Loodswezen een integere en betrouwbare partner zijn. Daarom houden we in onze besluiten ook telkens zo veel als mogelijk rekening met de belangen van alle partijen.

Loodsplicht Nieuwe Stijl

Loodsplicht Nieuwe Stijl heeft het Loodswezen gestimuleerd om na te denken over de eigen positie en de ontwikkelingen in de markt. Hierbij heeft de organisatie een constructieve bijdrage geleverd aan de politieke en inhoudelijke dialoog over deze besluitvorming. Ook in deze dialoog bleek weer hoe belangrijk het is om uit te kunnen leggen wat de positie van de registerloods  precies is en hoe hij zijn publieke taak uitvoert. Na de ingang van LNS zal op vaste momenten worden geëvalueerd met de stakeholders en verantwoordelijke autoriteiten in hoeverre deze wet aan de uitgangspunten voldoet en of de veiligheid geborgd blijft.

Publieke actoren

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, havenmeesters

 • Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart en de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (in de regio Scheldemonden)

 • Autoriteit Consument & Markt (ACM)

 • Overige publieke actoren (Eerste en Tweede Kamer, provincies, gemeenten et cetera)

 • Europese Commissie en Europees Parlement

Registerloodsen hebben een bij wet opgedragen publieke taak. Hierdoor bestaat een nauwe relatie met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie is eindverantwoordelijk voor de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer, inclusief zeevaart, op de Nederlandse scheepvaartwegen. Als uitvoerder van deze publieke taak vindt verantwoording onder meer plaats via dit jaarverslag.

Nederlands Loodswezen onderhoudt veelvuldig contact met verschillende publieke actoren. Bijvoorbeeld door het organiseren van werkbezoeken. Bij zulke bezoeken varen relaties mee en ervaren ze zelf het belang van het loodsenberoep.

Havensector en keten

 • Havenbedrijven

 • Brancheorganisaties scheepvaart- en havenbedrijf

 • Rederijen, agenten, terminals

 • Kapiteins

 • Slepers, vastmakers

Net als landelijk is ook in de regio’s een open en constructieve samenwerking met stakeholders van groot belang. Onder de verschillende stakeholders vindt eens per twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek plaats.

Intern

 • Loodsen

 • Medewerkers

Loodsen en medewerkers zijn bepalend voor het goed functioneren van Nederlands Loodswezen. Elke twee jaar vindt zowel onder loodsen als onder medewerkers een tevredenheidsonderzoek plaats.

Maatschappelijk

 • Omwonenden, maatschappij en milieu

Nederlands Loodswezen voelt het als zijn plicht bij het uitoefenen van zijn taken rekening te houden met de omgeving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is hiervoor een van de belangrijkste instrumenten. Een van de manieren om de eigen footprint zo klein mogelijk te maken, is de verduurzaming van de vloot. Met het werk van onze loodsen kan het grote publiek kennismaken tijdens evenementen zoals Sail Amsterdam en de Wereldhavendagen. Helaas konden deze evenementen in 2020 geen doorgang vinden.

Buurlanden

 • Vlaams Loodswezen (DABL)

 • Duits Loodswezen

We zijn trots op de samenwerking met onze Vlaamse en Duitse collega’s. In de regio Noord werken we samen met het Duitse Loodswezen. Regelmatig vindt overleg plaats met de Duitse loodsdienst in Borkum over de mogelijkheden om elkaar te versterken en te ontzorgen. Met het Vlaamse Loodswezen werkt de regio Scheldemonden nauw samen aan het veilig en vlot loodsen van zeeschepen van en naar de zeehavens aan de Schelde. Ook is de dienstverlening goed geïntegreerd. In het Scheldereglement is vastgelegd dat de Vlaamse loodsen 72,5% van alle schepen van en naar Antwerpen en Gent van en naar zee begeleiden en de Nederlandse loodsen 27,5%. De samenwerking heeft als doel materieel en mensen zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Positieve impact op samenwerking

In het Scheldegebied werken Nederlands en Vlaams Loodswezen samen. Daarvoor zijn er verschillende gemeenschappelijke overlegstructuren gevormd. Het gaat dan om de Permanente Commissie, de havenmeesters en de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit. En specifiek op het gebied van veiligheid en incidentanalyse de Commissie Nautische Veiligheid. Ook schuift RLc Scheldemonden aan bij de Business Advisory Board van North Sea Port.

In Scheldemonden voeren we samen met het Vlaamse Loodwezen een geïntegreerde bedrijfsvoering. Ook operationeel: Nederlandse en Vlaamse loodsen reizen over en weer met elkaars loodsboten naar te beloodsen schepen. Toen de Belgische en Nederlandse overheden ingevolge covid-19 verschillende maatregelen namen, haperde die samenwerking. Dat heeft niet geleid tot het niet beloodsen van schepen, maar wel tot acute aanpassingen in de bedrijfsvoering. Uiteindelijk werd op basis van voortschrijdend inzicht en de nodige samenspraak  de samenwerking weer hervat en is het samenwerkingsverband met Vlaanderen er zelfs sterker uitgekomen.

Gezamenlijk Nederlands-Vlaams vlootoverleg

Met het Vlaams Loodswezen is in 2020 een gezamenlijk vlootoverleg opgestart voor een intensievere samenwerking tussen de technische diensten van beide loodsenorganisaties. Centraal staan hier de beloodsingsmiddelen. Doel is van elkaar te leren door ervaringen op technisch vlak met elkaar te delen.

"Samenwerking door covid-19 geïntensiveerd"

"Onze samenwerking met alle dienstverleners en betrokken partijen is door covid-19 geïntensiveerd. Opeens was er een dagelijkse conferencecall, waar iedereen trouw aan deelnam. Dat was heel bijzonder. Het geeft aan hoezeer alle betrokkenen een hechte samenwerking waarderen en er samen de schouders onder willen zetten."

Johan van der Laan, regio Amsterdam-IJmond

Overlegstructuren

Onze kennis en kunde delen we onder meer in de vele overleggen waaraan wij deelnemen. Hier kan Nederlands Loodswezen op zijn beurt ook weer profiteren van de kennis van de andere deelnemers. Internationaal, landelijk en regionaal heeft Nederlands Loodswezen structureel overleg met een groot aantal partijen. Het gezamenlijke doel is altijd de veilige, vlotte en efficiënte doorvoer van schepen, nu en in de toekomst.

Internationaal

Een actief voorbeeld van de samenwerking van het Loodswezen op internationaal niveau is de EMPA (European Maritime Pilots Association). Hier bekleden we een zetel in het bestuur. Deze zetel verschaft ons de mogelijkheid mee te sturen en bij te dragen in het belang van het loodsenberoep op Europees niveau. Ook is de NLc lid van de International Maritime Pilots Association (IMPA). De IMPA focust zich op wereldwijde kennisdeling over het loodsvak en de daarmee samenhangende veiligheid. Door IMPA en anderen uit de internationale loodsengemeenschap is richting rederijen, port-state-control en internationale beleidsmakers steeds meer aandacht gevraagd voor een correcte toepassing van voorschriften met betrekking tot loodsladders. Dat heeft niet alleen tot veel aandacht voor dit onderwerp geleid maar in een aantal gevallen ook tot ombouw van loodsladderarrangementen die veiliger zijn om em- en debarkeren van een loods mogelijk te maken. De komende jaren wordt gestreefd naar betere regelgeving, monitoring en handhaving.

Onze bijdrage aan de IALA (International Association of Lighthouse Authorities) is de inbedding en toekomstige inrichting van walmonitoring- en begeleidingssystemen.

Landelijk

In de landelijke overleggen staan doorgaans de brede en strategische thema’s op de agenda. Het gaat om vaak innovatieve onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van de maritieme sector. Zo neemt de Algemene Raad van de NLc deel aan de landelijke overlegstructuur ‘Klaar voor de nautische toekomst’ van alle Rijkshavenmeesters. Kennisdeling en verduidelijking van de belangen van de leden staan hierin centraal. Andere voorbeelden zijn de Stichting Nederland Maritiem Land, waarvan Nederlands Loodswezen lid is van het algemeen bestuur, en de Scheepvaart Adviesgroep Noordzee. Bij deze laatste zijn alle stakeholders van de Noordzee betrokken, met name op het gebied van ruimtelijke ordening en veiligheid van het scheepvaartverkeer.

Regionaal

De vier RLc’s zijn met hun regionale ketenpartners verbonden via regelmatig operationeel overleg. Zoals het Gemeenschappelijk Nautisch Platform waar de regio Scheldemonden zitting in heeft. De regio Amsterdam-IJmond neemt deel aan het driemaandelijkse Formeel Nautisch Overleg met dienstverleners, het Centraal Nautisch Beheer, Rijkswaterstaat, bouwconsortium OpenIJ en Zeehaven IJmuiden. Ook nemen de regio’s deel aan overleggen over specifieke vraagstukken en thema’s. Zo neemt de regio Rotterdam-Rijnmond eens per maand deel aan het overleg van FERM (onderdeel van Rotterdam Port Cyber Resilience) voor het verhogen van de cyberveiligheid in en rondom de haven van Rotterdam en het operationeel overleg met Divisie Havenmeester Rotterdam en Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid. Deze verschillende vormen van samenwerking illustreren het belang van de binnen Nederlands Loodswezen aanwezige nautische kennis voor de verdere ontwikkeling en toekomstbestendigheid van de maritieme keten.

"Trots op onze flexibiliteit"

“We zijn er trots op dat we 2020 goed zijn doorgekomen. Met veel extra inspanningen hebben we de operatie overeind gehouden. Een bewijs van de flexibiliteit en bestendigheid van onze organisatie, loodsen en medewerkers.”

Willem Bentinck, directeur Nederlands Loodswezen BV   

Foto: Harry Tabak