In 2019 hebben we gericht en overtuigd ingezet op een verdere verbetering van de kwaliteit van de organisatie. Willen we de loodsdienst naar een nog hoger plan tillen, dan zijn betrokkenheid van loodsen en medewerkers, een heldere duurzaamheidsambitie en -aanpak en een stevige inzet op innovatie essentieel.

Betrokkenheid van loodsen en medewerkers

We kunnen de kwaliteit en continuïteit van Loodswezen alleen borgen als loodsen en medewerkers zich betrokken voelen bij de organisatie en bijdragen aan de ontwikkeling ervan. De betrokkenheid van loodsen draagt ook bij aan een goed besluitvormingsproces. Concreet voorbeeld van het vergroten van de betrokkenheid van loodsen is het wekelijkse communicatiegesprek in Rotterdam-Rijnmond. Bestuur en kleine groepjes loodsen gaan hierbij samen in gesprek.

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

We zijn ons ervan bewust dat zeescheepvaart een grote impact heeft op veiligheid en leefbaarheid van de omgeving. Duurzaamheid speelt dan ook een belangrijke rol in ons handelen. Het daar waar mogelijk terugdringen van de CO2- en stikstofuitstoot bijvoorbeeld, was dan ook in 2019 een belangrijke prioriteit. We investeerden in het verduurzamen van onze vloot en gebouwen.

Minder CO2-uitstoot en stikstof

Hoog op onze duurzaamheidsagenda in 2019 stond de vermindering van de CO2-uitstoot door onze vloot. In de regio Rotterdam-Rijnmond stapten het loodsvaartuig en de jetgedreven loodstenders over op B30, de diesel met 30% biobrandstof.

Lichter, duurzamer: Mira

Duurzaam is ook het streven om medewerkers via bewustwordingsprogramma’s te wijzen op het brandstofverbruik van vaartuigen en (eigen) auto’s. En om lichtere vaartuigen te bouwen voor een lager brandstofverbruik. Met de nieuwe M-klasse tender Mira wordt er in april 2020 zo’n schip te water gelaten. Na een grondige evaluatie van de vaareigenschappen van de Mira volgen mogelijk meer bestellingen.

Bij het reduceren van onze CO2- en stikstofuitstoot werkt Nederlands Loodswezen nauw samen met verschillende havenpartners. Onder meer via regionale overleggen met het Havenbedrijf, het delen van ervaringen en het doen van experimenten.

Zuiniger met wal-energie

In 2019 is bewust ingezet op een structureler gebruik van de walspanning. Gevolg: tenderpersoneel zet generatoren en elektrische apparatuur aan boord zo snel mogelijk uit om de walspanning in te schakelen. Dit bespaart extra energie en dringt de CO-uitstoot terug.

Verduurzaming gebouwen

2019 was het jaar van de oplevering van het energieneutrale pilot support-gebouw in de binnenhaven van Vlissingen. Het gebouw herbergt onder meer moderne slaap- en rustfaciliteiten, bedoeld om medewerkers fit en gezond hun werk te laten doen.

Meer kennis mvo-maatregelen

Bijna 75% van de medewerkers weet dat Nederlands Loodswezen maatregelen neemt op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), zo blijkt uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek 2019. Dit percentage ligt beduidend hoger dan in het vorige medewerkerstevredenheidsonderzoek uit 2017. Thema’s die vooral blijven ‘hangen’, zijn afvalscheiding, bio brandstof, brandstof besparing, CO2-reductie en innovatie tender.