Tijdigheid loods aan boord

De ACM heeft voorgesteld een norm voor levertijden te hanteren die is gebaseerd op de gerealiseerde levertijden voor de regio’s Noord, Amsterdam-IJmond en Rotterdam-Rijnmond. Vervolgens heeft de ACM een norm voor de levertijden vastgesteld uitgaande van een gelijkblijvende kwaliteit ten opzichte van voorgaande jaren. Net als voorgaande jaren is voor het boekjaar 2022 geen normpercentage voor de regio Scheldemonden (de Wetschepen) voorgesteld. Hiervoor is gekozen omdat meetresultaten van de Wetschepen in deze regio beïnvloed kunnen worden door de Scheldevaart, wat resulteert in een vertekend beeld.

Net als voorgaande jaren is door de geconsulteerde partijen aangegeven dat zij de loodsen eerder aan boord wensen te hebben dan in de regeling staat omschreven. In de ‘Huidige werkwijze’ is de loods al eerder aan boord dan uit de ‘Regeling meldingen en communicatie scheepvaart’ volgt. Continuering van de ‘Huidige werkwijze’ is daarom gewenst. Wij geven daar graag invulling aan. Daarom is uitsluitend het voorgenomen kwaliteitsniveau ten opzichte van de tijden van de huidige werkwijze weergegeven. Het is niet logisch een meting te doen ten opzichte van de regeling.

Onderstaande tabel geeft inzicht in het percentage scheepsreizen waarbij de loods binnen de normtijd aan boord is gekomen, afgezet tegen de norm zoals deze met de ACM is afgestemd.

Tijd loods aan boord

    
   

Tijd loods aan boord t.o.v. huidige werkwijze

   

Norm zoals voorgesteld door ACM

Realisatie 2022

Regio

Aantal reizen

Aantal loodsen

  

Noord

3.458

17

96%

98,4%

Amsterdam - IJmond

13.781

66

94%

96,8%

Rotterdam - Rijnmond

56.962

215

94%

98%

Scheldemonden

20.455

165

Geen norm voorgesteld

96,1%

Totaal (gewogen, exclusief Scheldemonden)

74.201

298

94%

97,8%

Totaal (gewogen, inclusief Scheldemonden)

94.656

463

 

96,7%

Voortdurend verbeteren

Wij blijven investeren in het ondersteunen van de loodsen om veilig en vlot hun werk te kunnen doen.

Onze loods-specifieke informatie- en navigatiesoftware Qastor ontwikkelen we steeds verder in nauwe samenwerking met leverancier QPS. Deze software draait op de laptop die de loods aan boord meeneemt. Door steeds slimmer gebruik van data voorziet Qastor de loods van belangrijke en actuele informatie. We mogen stellen dat we met deze hulpmiddelen wereldwijd vooroplopen als het gaat om geavanceerde loodsdienstdienstverlening, met name doordat een veelheid aan up-to-date informatie op het scherm wordt weergegeven.

Samenwerking in de keten

Ook in de keten werken we eraan om de gezamenlijke prestaties van alle partijen in de haven te verbeteren. Er is nog veel efficiencywinst te behalen door een hechtere samenwerking. Als Nederlands Loodswezen nemen wij daarin graag het voortouw.

In alle regio’s werkten we in 2022 aan het verbeteren van ICT en het uitwisselen van data. Een mooi voorbeeld van digitale samenwerking is het project Just-In-Time, in de Rotterdamse haven. Door verder vooruit te plannen en elkaar inzage te geven in de actuele beschikbaarheid kunnen de ketenpartners gezamenlijk voorspelbaar en zeer efficiënt werken. Omdat het Loodswezen het inkomende bestelproces al goed op orde had, konden wij naadloos aanhaken bij de software die dit mogelijk maakt. Een dergelijk project vergt niet alleen digitale koppelingen. Op menselijk vlak vraagt het onderlinge flexibiliteit en vertrouwen.

Ook participeren we in PortBase, een digitaal platform voor de uitwisseling van operationele informatie met partners in de havens en met bevoegde autoriteiten.

Cybersecurity

Het uitwisselen van data met andere partners in de haven helpt ons om activiteiten beter op elkaar af te stemmen. Maar ook op dat gebied moeten we de balans tussen 'veilig' en 'vlot' bewaken. Omdat we steeds intensiever gebruik maken van data en ICT-koppelingen, is er meer aandacht nodig voor de bescherming van onze systemen en de data. Daarom werken we in de keten onder andere intensief samen aan cybersecurity.
De toegang tot onze havens is cruciaal voor onze landelijke economie, en alle betrokken partijen hebben de verantwoordelijkheid om alle aspecten van cybersecurity op elkaar af te stemmen, kennis te delen en als één front op te treden. Om voeling te houden met de landelijke ontwikkelingen hebben we contact met het Nationaal Cyber Security Centrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In 2022 vond bij het Loodswezen een eerste oefening plaats op het gebied van cyberveiligheid.

Toegevoegd aan verslag