Om de kwaliteit van onze dienstverlening op het gewenste peil te houden, hebben we in 2019 onze operationele formatie uitgebreid, zowel aan de loodsenkant als bij de varende dienst. Daarnaast hebben we opnieuw flink geïnvesteerd in duurzame inzetbaarheid, zodat onze mensen hun werk op een goede en gezonde manier kunnen doen.

Instroom versterken met gerichte arbeidsmarktcommunicatie

Gezien de krapte van de arbeidsmarkt is voldoende en kwalitatief goede instroom van loodsen en medewerkers nooit vanzelfsprekend. Nederlands Loodswezen positioneert zich daarom als aantrekkelijke organisatie in de maritieme sector. Met goede arbeidsvoorwaarden, goede arbeidsomstandigheden en door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Wij voerden in 2019 een actief en breed arbeidsmarktcommunicatiebeleid om voldoende instroom te garanderen.

‘Maritime by’

De afdelingen hr en communicatie maken deel uit van de Human Capital Council. In dit forum werken hr- en communicatie-experts samen om mensen te interesseren en te werven voor de maritieme sector. Vertegenwoordigd zijn naast Nederlands Loodswezen onder meer de marine, recreatieve vaart en visserij. In 2019 heeft dit geresulteerd in een gezamenlijke maritieme arbeidsmarktbranding onder de naam ‘maritime by’. Aangesloten organisaties kunnen het format onder deze naam gebruiken voor bijvoorbeeld aankondigingen en concrete werving. Op die manier wordt meer aandacht gevestigd op de maritieme sector en de organisaties die daaronder vallen.

Nederlands Loodswezen zette in 2019 ook in op online- en socialmediacampagnes. Dat bood ons de mogelijkheid om, binnen de vijver van gekwalificeerd personeel, nog gerichter te zoeken. Met korte videobeelden brachten we Nederlands Loodswezen visueel onder de aandacht bij mensen die een link hebben met Nederlands Loodswezen én bij mensen die de organisatie nog niet kennen. We targetten onze doelgroep op leeftijd, regio, interesses en opleiding.

Uitbreiding tendercapaciteit

In vergelijking met 2018 steeg in 2019 de vraag naar de inzet van tenders in de verschillende regio’s. In Scheldemonden was extra capaciteit nodig om loodsen sneller van en naar zee te brengen om zodoende pieksituaties in aanbod beter het hoofd te kunnen bieden. In Noord had het sterk wisselende aanbod van schepen vooral effect op de inzet van de tenderploegen. Hier zijn de twee bereikbaarheidsdiensten dan ook vervangen door drie continuploegen van elk 10,3 uur, met het oog op de wettelijke arbeids- en rusttijden van het personeel.

In Rotterdam-Rijnmond zijn tijdens de zomermaanden drie tenderploegen ingezet in plaats van de gebruikelijke twee en een halve ploeg. Met het oog op een optimale beschikbaarheid, zijn regiobreed extra personeelsleden ‘aan boord’ gehaald. Zowel via het uitzendbureau als door het omzetten van tijdelijke naar vaste contracten.

Loodsenformatie in cijfers

In Amsterdam-IJmond zijn vijf nieuwe registerloodsen beëdigd, waarmee het totaal aantal loodsen eind 2019 op 63 komt. Ook zijn, anticiperend op de toekomst, drie studenten toegelaten tot de hbo -masteropleiding. In Rotterdam-Rijnmond / Noord werkten op 31 december 2019 225 loodsen. Regio Scheldemonden streeft naar een minimale formatie van 165 loodsen ( in fte) en wil op 1 mei 2020 zeven nieuwe registerloodsen in dienst hebben.

De regio’s werkten in 2019 hard om de loodsenformatie op peil te houden. Zowel in Rotterdam-Rijnmond als in Scheldemonden is daarbij veel aandacht voor intensievere samenwerking met het nautisch onderwijs.

Werken aan duurzame inzetbaarheid

Het werken op zee in continudienst is fysiek en mentaal inspannend. Daarnaast moeten varende medewerkers en kantoorpersoneel langer doorwerken vanwege het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd. Liefst zo gezond en plezierig mogelijk. Daarom investeerden we in duurzame inzetbaarheid. Nieuw in 2019 was de introductie van een individueel vitaliteitsprogramma. Hieraan deden 120 medewerkers mee.

Meerjarenplan Vitaliteit

Een werkgroep vitaliteit, bestaande uit kantoormedewerkers en medewerkers uit de continudienst, heeft meegedacht over de invulling van de personeelsinformatiedagen en de opzet van het vitaliteitsprogramma. De werkgroep heeft ook een aanzet gemaakt voor een meerjarenplan om vitaliteit en duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda te houden. Naast deelname aan het individuele vitaliteitsprogramma krijgen ook onderwerpen als vitaal leiderschap en themagerichte workshops de komende periode aandacht.

Uittrederegeling medewerkers continudienst

Via de uittrederegeling voor medewerkers in de continudienst kunnen medewerkers voorafgaand aan hun pensioen gefaseerd minder werken mét een aanvulling op het salaris. In 2019 steeg het aantal deelnemers aan de uittrederegeling. Kantoormedewerkers kennen geen uittrederegeling. Wel zijn in de cao en het nieuwe pensioenakkoord mogelijkheden gecreëerd die sneller afbouwen en dus vervroegd uittreden mogelijk maken. Deze maatregelen gelden als het pensioenakkoord ingaat vanaf 2020.

Drugs en alcohol

Nederlands Loodswezen voert zowel voor loodsen als medewerkers een helder beleid als het om alcohol en drugs gaat, waarbij wordt aangestuurd op een zerotolerance beleid. 

Voor loodsen gelden de regels van SVW Artikel 27:

Het is degene die op een scheepvaartweg een varend schip voert of stuurt, dan wel als loods aan boord van een zodanig schip de kapitein of de verkeersdeelnemer adviseert over de te voeren navigatie, verboden dit te doen, terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van een stof waarvan hij weet of redelijkerwijze moet weten, dat het gebruik daarvan – al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof – de vaardigheid voor het voeren of sturen van dat schip, dan wel de bekwaamheid tot het adviseren van de kapitein of de verkeersdeelnemer, kan verminderen, dat hij niet in staat moet worden geacht dat schip naar behoren te kunnen voeren of te kunnen sturen, dan wel de kapitein of de verkeersdeelnemer naar behoren te kunnen adviseren.

De loods is in overtreding als het alcoholgehalte in zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt dan 220 microgram per liter uitgeademde lucht en/of het alcoholgehalte van zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 0,5 milligram alcohol per milliliter bloed.

Verzuim in het kort

Bij Nederlands Loodswezen gaat veel aandacht uit naar het voorkomen dat mensen langdurig ziek zijn en in de WIA terechtkomen. In 2019 kreeg 0% van de medewerkers een WIA-uitkering.

Verzuimfeiten en -cijfers

Afgelopen jaar nam het verzuim in het tweede ziektejaar af, terwijl het verzuim tijdens het eerste ziektejaar iets toenam. Het ziekteverzuim onder continu-medewerkers was 4,25% (in 2018 5,9%). Onder niet-continu-medewerkers 3,13 % (in 2018 5,5%).

Medewerkerstevredenheid

In 2019 vond het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek van Nedelands Loodswezen plaats. De respons viel wat lager uit dan in 2017, maar was met 60% prima.

De belangrijkste cijfers op een rij

Cijfers Medewerkerstevredenheid

  

Arbeidsomstandigheden

7,6

Beloning en waardering

7

Functie-inhoud

7,6

Werkbeleving

7,5

Collega’s en werksfeer

7,7

Doorgroeimogelijkheden

6,1

Interne samenwerking

6,7

Rol leidinggevende

6,8

Vertrouwen leidinggevende

7

Nederlands Loodswezen onderzoekt op basis van de uitkomsten welke vervolgstappen er gezet worden om opvolging te geven aan de uitkomsten.